Gå till innehåll
Växjö Ridklubb
Växjö Ridklubb

Kallelse årsmöte

Härmed kallas Växjö Ridklubbs medlemmar till årsmöte den 25 februari kl 14.00.
Mötet hålls i teorisalen.
Alla medlemmar som fyllt 15 år och som har betalat medlemsavgift för 2023 eller för 2024 senast den 25 januari 2024, har rösträtt på mötet.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i stallet veckan innan mötet.

Anmälan görs senast den 23 februari till styrelsen@vaxjoridklubb.se. Meddela eventuella allergier i din anmälan.

Välkomna!


Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Information om verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år
 14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 24. Sammanträdets avslutande.

Publicerad: 2024-02-15

Senast uppdaterad: 2024-02-15

Författare: Rebecca Mattson

Sponsorer